Редакционни и етични стандарти на AFP

Световната мрежа от журналисти и редактори на AFP, които проверяват фактите, следва стандартите, заложени в Наръчника на AFP за проверка на фактите, Редакционните стандарти и най-добрите практики на AFP и Хартата на AFP.

Съгласно френското законодателство агенцията има уникален статут, според който AFP при никакви обстоятелства не може да се поддава на влияния, които да компрометират точността или обективността на информацията.

Наръчник за проверка на фактите на AFP

В Наръчника за стил е описана нашата мисия като проверители на факти. Тя включва приоритизиране на твърденията, които могат да причинят вреда, балансираност в репортажите и гарантиране на точността. 

В наръчника подробно се описва начинът, по който трябва да се подбират темите, цитират източниците и пишат статиите по проверка на фактите, обръща внимание на опасността от т.нар. склонност за потвърждаване (стремежът целенасочено да се търси информация, потвърждаваща вече налично убеждение) и се подчертава задължението ни да предпазваме хората, попадащи в нашите разследвания.

Можете да прочетете повече за начина, по който разследваме твърденията и извършваме проверките на фактите, тук

Редакционни стандарти и най-добри практики

Екипите на AFP за проверка на фактите следват и редакционните стандарти и най-добрите практики на агенцията, които определят ръководните принципи на редакционните ѝ дейности и се основават на ангажимента за осигуряване на точно, безпристрастно и балансирано отразяване.

По-долу са представени 10-те ръководни принципа, които са в основата на политиката на АФП. Неспазването на тези принципи може да доведе до санкции: 

  1. От журналистите на AFP се очаква да предоставят точни, балансирани и безпристрастни новини и да коригират евентуални грешки бързо и прозрачно. 
  2. Журналистите на AFP трябва да говорят с независим глас, без предразсъдъци, пристрастия или външно влияние. Те не могат да бъдат задължавани да изпълняват задачи в конфликт със съвестта им.
  3. Журналистите на AFP трябва да пазят поверителността на източниците си и никога не трябва съзнателно да ги излагат на опасност.
  4. Журналистите на AFP трябва да спазват презумпцията за невинност.
  5. Журналистите на AFP са длъжни да търсят истината, а не пасивно да отразяват информацията, която им се предоставя. Те трябва да се отнасят критично към източниците си и да си задават въпроси относно фактите. 
  6. Фото- и видео журналистите на AFP не трябва да манипулират изображения или видеоклипове, нито и да подправят или променят съдържанието на снимките. Текстовите журналисти не трябва да манипулират цитати. 
  7. Журналистите на AFP трябва да посочват прозрачно източниците си на информация и да не плагиатстват. Те никога не трябва да предоставят на източник публикация за проверка.
  8. Журналистите на AFP трябва да проявяват деликатност, когато се обръщат към жертвите или техните роднини и да избягват да се намесват в скръбта им. Те трябва да бъдат особено внимателни, когато интервюират или снимат деца, и винаги когато е възможно да получат съгласието на родителите. 
  9. Журналистите на AFP трябва да се идентифицират като такива. Те не трябва да използват уловки, освен при изключителни обстоятелства с одобрението на ръководството на новините.
  10. Журналистите на AFP не използват събраната от тях информация за лична изгода и не използват позицията си за финансови облаги. Те не плащат на източниците си.

Редакционните стандарти и най-добрите практики определят набор от норми, свързани с поведението на персонала, за да се гарантира безпристрастността на агенцията .Те включват: деклариране на всякакви конфликти на интереси, за които може да се предположи, че влияят на работата; гарантиране, че външни интереси, дейности и лични изявления не влизат в конфликт с интересите или репутацията на AFP за безпристрастност; строги правила относно неприемането на почерпки и подаръци от източници. Пълната информация за правилата за поведение на служителите може да бъде намерена в раздел четвърти от документа.

Хартата

Хартата на AFP съдържа етичните принципи, които ръководят цялата работа на AFP като многоезична и мултикултурна информационна агенция, чиято мисия е да осигурява точно, балансирано и безпристрастно отразяване на световните събития.

В него се посочва задължението на агенцията да търси и публикува истината и да говори с независим глас, без политическо, търговско или идеологическо влияние. Тези ангажименти за точност и обективност са в основата на учредителния устав на AFP. 

В Хартата се изтъква и ангажиментът на AFP да подкрепя свободата на изразяване и правата на журналистите и се отхвърля дискриминацията, основана на раса, пол, националност, религия, сексуална ориентация или друг фактор.

Сътрудничество с общността за проверка на фактите за гарантиране на стандартите

В допълнение към създаването на собствени политики за гарантиране на редакционните и етичните стандарти AFP пое водеща роля в разработването на проекта European Fact-Checking Standards Network, който създаде кодекс от стандарти за независими организации за проверка на фактите в Европа.  

Европейският кодекс на стандартите определя ангажименти за прозрачност, безпристрастност и журналистическо съвършенство в усилията за борба с дезинформацията. Ако смятате, че AFP е нарушила Кодекса, можете да информирате EFCSN тук.

AFP е подписала кодекса на принципите на Международната мрежа за проверка на фактите (International Fact-Checking Network). Той включва ангажимент за: безпристрастност и справедливост, прозрачност на източниците, прозрачност на финансирането и организацията, прозрачност на методологията и открита и честна политика на корекции. Ако смятате, че AFP не е спазила кодекса на принципите, можете директно да информирате IFCN тук.

 AFP е също така подкрепящ партньор на Инициативата за доверие в журналистиката - международен проект за насърчаване на надеждната журналистика, управляван от организацията "Репортери без граници" (RSF).